Historie

04-05/2020
Dokončení prací na dvorku započatých v roce 2019, instalace nového osvětlení a čidla , dle požadavku na shromáždění vlastníků SVJ, dokončení nátěru fasády včetně zednických úprav a penetrace podkladu, odrezení, obroušení přesahů a nátěr mříží větracích otvorů. Obroušení přesahů krycí mříže u uličního vstupu do domu. Odvoz smetí z dvorku.

03-06/2020
Koronavirová pandemie se promítla i v našem domě. Prostřednictvím nástěnky byly poskytovány veškeré informace od vedení města, státu i SVJ. Všichni obyvatelé našeho domu dodržovali vládou a magistrátem města Brna stanovená opatření a nebyly zaznamenané žádné problémy ani stížnosti. Někteří obyvatelé(obyvatelky) našeho domu nabídli dobrovolně svoji pomoc zejména při nákupech a pomoci seniorům v našem domě. Vedení SVJ Stojanova 6, velmi oceňuje jejich nabídku a vyslovuje jím tímto dík.

09/2019
Dokončení plánovaných oprav na dvoře našeho domu. Nátěr fasádní barvou přízemní části domu až do úrovně balkonů, včetně nátěru dělicích příček se sousedními domy. Vyčištění prostoru anglických dvorků, vyčištění krycích ocelových mříží a obetonování vstupů. V souladu s podnětem ze shromáždění vlastníků SVJ z května 2019 povedena výměna osvětlení dvora a prostoru popelnic.

03/2019
Revitalizace prostoru přízemního světlíku, zednické zapravení zdí a dlažby, výmalba a instalce elektrického osvětlení

02-03/2019
zhotovení venkovního el. rozvodu a proudové chráničky na osvětlení dvora na fotobuňku

02/2019
oprava a seřízení vstupních dveří do domu včetně výměny BRANa, dodavatelsky odbornou firmou

4–7/2018
dokončování rekonstrukce dvora včetně pokládky nové zámkové dlažby, rekonstrukce zakrytování kanalizačních vpustí, oprava nedodělků na chodbě i na dvoře, 07 předání hotového díla

3/2018
havarijní oprava části poškozené krytiny střechy nad bytem pí.Foltýnové

24. 11. 2017
předání hotovení díla-rekonstrukce balkonů a části střechy společnosti RIVA DEVELOPMENT, s.r.o bez závad ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě.

8-12/ 2017
pokračování stavebních prací stavební firmou Máca, výměna dlažby ve vstupu z ulice a vstupu na dvůr, zahájení stavebních prací na dvoře-odstraňování poškozeného betonu a jeho odvoz, odvodnění volné plochy do dvora a zaústění do kanalizace. Dokončení rekonstrukce chodeb. Práce na dvoře nedokončeny.

1. 8. 2017
zahájena montáž lešení a následně zahájena rekonstrukce balkonů a oprava části střechy společností RIVA DEVELOPMENT, s.r.o, vše podle sjednaného harmonogramu

31. 7. 2017
zahájeny zednické úpravy povrchu chodeb po přemístění kabeláže a výmalba chodeb dodavatelem p.Mácou,

06/2017
zahájeny práce spojené s odstraněním kabeláže vedené na povrchu omítky v chodbě domu a jejich uložení do kabelového vedení pod omítkou, výměna stávajících domácích telefonů a zvonkového tabla, zrušení nefunkční rozvodné skříně v přízemí domu.

10. 5. 2017
Podepsána smlouva o dílo se spol. RIVA DEVELOPMENT, s.r.o na opravu balkonů a části střechy ve smyslu a objemu prací odsouhlaseném na shromáždění SVJ. předpokládaný termín zahájení prací 1.8.2017, předpokládaný termín ukončení 15.10.2017.

3/2017
proběhlo shromáždění SVJ Stojanova 6, za účasti zhotovitele zástupce společnosti RIVA DEVELOPMENT, s.r.o. p.Valenty, který shromáždění podrobně informoval o technickém řešení rekonstrukce, používaných technologií a materiálech a odpovídal na dotazy. Na základě žádosti předloží písemně schéma skladby konstrukčního řešení navržených balkonových vrstev.

11/2016
proběhlo shromáždění SVJ Stojanova 6, byla předložena a odsouhlasena zpráva o hospodaření SVJ. Byla přednesena zpráva o realizovaných opravách a rekonstrukcích a předložena informace o dalších zamýšlených opravách, zejména o rekonstrukci balkonů a části střechy. Byla

11/2016
proběhla schůze BD Stojanova 6 v likvidaci, Mgr. Kružík informoval o průběhu likvidace a předložil konečnou zprávu o likvidaci

4. 2016
Za účasti Mgr. Kružíka a Ing. Dvořáka proběhla pracovní schůzka se zástupci společnosti RIVA DEVELOPMENT, s.r.o. ve věci opravy balkonů a části střechy. Bylo dohodnuto, ž Spol. RIVA DEVELOPMENT, s.r.o., předloží aktualizovaný položkový rozpočet na rekonstrukci balkonů a části střechy. Rozpočet bude porovnán s konkurenčními nabídkami a o dodavateli bude rozhodnuto hlasováním na členské schůzi.

21-22. 4. 2016
proběhla demontáž poštovních schránek a starého schránkového tabla a montáž nového tabla a schránek

3. 4. 2016
proběhla montáž nového termoregulačního ventilu v kotelně zajištující rozvod teplé vody v domě a tím odstraněny důvody k reklamacím dodávky nedostatečně teplé vodu do vyšších poschodí domu

11/2015
proběhla členská schůze za přítomnosti notářky JuDr.A.Sedlákové , předmětem byl vstup BD Stojanova 6 do likvidace. Mgr. Kružík ve svém příspěvku přednesl důvody pro vstup BD do likvidace a odpověděl na položené dotazy. V následujícím hlasováním byl jednoznačně odhlasován vstup BD Stojanova 6 do likvidace. Jako likvidátor byl odsouhlasen Mgr.Kružík.V dalším jednání bylo odsouhlasen vklad zástavního práva na byt č.24 a jednotky č.25 a 26 (garáže). Bylo odsouhlaseno převedení finančních prostředků BD Stojanova 6 do majetku SVJ s výjimkou částky ve výši 80 000 Kč, které zůstanou na účtu BD na krytí nákladů likvidace.

8/2015
proběhla členská schůze, která byla věnována řešení problematiky spojené s bytem č.24, za přítomnosti zástupce rodiny pí.Telecké byl odsouhlasen převod družstevního podílu k bytu č.24 včetně dvou garáží jednoltky č. 25 a 26 na pí.Teleckou. Byla stanovena výše a termínu splacení dalšího členského podílu, jehož výše byla stanovena s přihlédnutím k vypracovanému znaleckému posudku ve výši: 1 377 600,- Kč.

14.8.2015
VZNIK SVJ SVJ STOJANOVA 370/6 BRNO A JEHO ZAPSÁNÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU.

4/ 2015
proběhla členská schůze, Ing.Dvořák podrobně informoval o nabídkách spol.Navrátil na přemístění plynového vedení ve výtahové šachtě a spol.RIVA DEVELOPMENT, s.r.o ve věci rekonstrukce balkonů a části střechy. Ve věci bytu č. 24 bylo rozhodnuto, že tato problematika bude řešena na členské schůzi BD která bude svolána pouze za tímto účelem a za přítomnosti rodiny Teleckých. Byly projednány a posléze odsouhlaseny odměny pro členy představenstva BD a členy BD za práci pro družstvo (sekání trávníku a úklid zahrady)

12/2014
proběhla členská schůze, Mgr.Kružík projednal připomínky ke Stanovám SVJ a následně byla odsouhlasena definitivní verze stanov. Byl předložen znalecký posudek na byt č. 24, bylo dohodnuto, že tento posudek bude předložen rodině Teleckých k jejich vyjádření. Ve věci opakovaného porušování stanov ze stranyp.Malaníka, bylo dohodnuto zaslání výstrahy p.Malaníkovi včetně výzvy k odstranění závad s termínem plnění. Byl předložena cenová nabídka spol.RIVA DEVELOPMENT, s.r.o , na opravu balkonů a opravy části střechy, Na základě připomínek členů BD ve věci vedení plynové přípojky ve výtahové šachtě, bylo rozhodnuto, že bude vybrána odborná firma, která zajistí zaslepení stávajících přípojek a přemístění plynového vedení v souladu s technickými a bezpečnostními normami. Členská schůze vzala na vědomí rezignace pí.Fischerové na funkci 2.místopředsedkyně. Byla oceněna stávající práce a obětavost pí.Fischerové ve prospěch BD.

5 /2014
proběhla členská schůze, Mgr.Kružík informoval o zápisu Prohlášení vlastníka do KN a dalších právních krocích nutných k převodu bytů do osobního vlastnictví členů BD, dále předložil nabídku právního servisu-sepsání smluv o převodu bytů do OV za smluvní odměnu. Plénum bylo informováno, že další schůze se bude konat za účasti notáře a bude ustavující schůzi SVJ Stojanova 6, členové byli vyzváni k 100% účasti na této schůzi. Návrh stanov SVJ bude vystaven na webu BD. Na základě dopisu právního zástupce rodiny Teleckých, kterým projevili zájem o privatizaci bytu č.24 včetně zajištění nutných oprav, bylo odhlasováno že BD zajistí znalecký posudek o stavu předmětného bytu a nutnosti a finanční náročnosti oprav Ing.Dvořák informoval o zaslání stížnosti Ing.Teleckému ve věci opakovaného porušování nočního klidu a domovního řádu. Přítomná matka Ing.Teleckého se omluvila a přislíbila nápravu. Situace bule vyřešena převodem bytu č.24 Mgr.Kružíkovi. Paní.D.Benčíková oznámila odstoupení z funkce 1.místopředsedkyně BD. V následném hlasování byl na její místo zvolen Mgr.Kružík. Byla odsouhlasena odměna pro pí.Benčíkovou za úklid zahrady a za zimní úklid. Na žádost členů BD bude provedena revize a kontrola způsoby měření a výsledků spotřeby energií v nebytovém prostoru který užívá p.Malaník.

9/2013
proběhla členská schůze, Mgr.Kružík informoval o změnách a termínech v Prohlášení vlastníka – odsouhlaseno, informace o platbách dání: daň z nabytí nemovitosti hradí BD, daň z nemovitosti od roku 2014 hradí vlastníci bytů, nutnost přihlásit se k platbě daně do 02/2014. Mgr.Kružík dále informoval že balkony jsou společné prostory a jejich sanace a oprava bude financována z FO BD. Konkrétní řešení odloženo na další schůzi. Odhlasován návrh za vyplacení odměny pí.Fischerové za aktivní pomoc při vyklízení sklepů. Na členské schůzi byli přítomni pozvaní zástupci rodiny Ing.Teleckého, proběhla diskuze a následně dohoda o odprodeji bytu č.24 Mgr.Kružíkovi.

7-8/2013
proběhla akce společného vyklízení sklepů a zajištění odvozu nepotřebného mobiliáře smluvním partnerem vše za aktivní účasti členů BD Stojanova 6. Následně proběhla výmalba sklepů a nová instalace el. Osvětlení ve sklepech a prostorách kotelny.

6/2013
proběhla členská schůze, odsouhlasení odměny za údržbu zahrady a zimní úklid, odsouhlasení pronájmu bytu č.23, předložení výsledku hospodaření družstva za rok 2012 a jeho následné odsouhlasení, přednesení příspěvku revizního technika na téma úspory tepelné energie na topení a navržení alternativ řešení a úprav stávajícího kotle

12/2012
proběhla členská schůze, informace Mgr., Kružíka o přípravách privatizace bytů do OV, včetně nutných právních a předpokládaných nákladech spojených s prohlášením vlastníka (m.j. zaměření domu, včetně všech bytů, nebytových a společných prostor), vyčíslení předpokládaných nákladů na právní servis, orientační soupis zájemců o převod bytu do OV, vzhledem k nedostatečnému počtu zájemců o řešení společného příjmu TV signálu bylo toto řešení zamítnuto, zájemci budou příjem signálu řešit individuálně. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků BD není možné reagovat na nabídku rekonstrukce dle předloženého rozpočtu odborné firmy a řešení musí být odloženo. Z pléna byl předložen návrh na platbu jednorázového poplatku od P.Malaníka, po následující diskuzi byl přijat návrh ve výši: 20 000 Kč, splatnost do 31.1.2013.

06/2012
proběhla členská schůze, ve věci řešení příjmu TV signálu a digitální TV, přednesl p.Karpíšek – majitel firmy možnosti technického řešení a cenou nabídku – nebyla učiněna dohoda ani neproběhlo hlasování členů. od 1.7.2012 zahájení normálního provozu výtahu a ukončení jeho zkušebního provozu, hlasování a odsouhlasení odměn pro členy představenstva BD a pro členy BD za vykonanou práci, návrh na stanovení pevné odměny za vykonané práce informace členů BD o havarijním stavu balkonů, situace v diskuzi posouzena jako havarijní návrh řešení bude předložen představenstvem na následující schůzi BD ve věci opakovaných stížností na p.Malaníka ve věci nepovolených oprav a rekonstrukcí a zásahů do majetku BD bylo odsouhlaseno podání stížnosti na Stavební policii.

12/.2011
proběhla členská schůze, projednám postup proti spol. 3COMP ve věci neřešení reklamaci, p.Kazík, majitel spol. KONEKTA, výtahy, s.r.o., informoval o postupu prací na rekonstrukci výtahu a splnění terminu ukončení prací a předání do zkušebního provozu do 23.12.2011, informace o nevyhovujícím plynovém vedení ve výtahové šachtě – bude projednáno a posouzeno s odbornou firmou, volba nového člena představenstva za odstupující N.Parmovou – zvolena pí.D.Benčíková Hlasováním o dodavateli výtahu byla vybrána společnost KONEKTA, výtahy s.r.o, která předložila nejlepší nabídku, jak po stránce technické, tak i finanční.

05/2011
proběhla členská schůze, řešení stížností na společnost 3COMP, stížnost na zatékání V část střechy, navrženo řešení informace o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce, dne 13.4. Z vydaného protokolu ze dne 15.4.2011 vyplývá že stav všech kontrolovaných zařízení včetně jejich údržby a revizí odpovídá příslušným normám a nařízením. Mgr.Kružík přednesl další informace k privatizaci bytů do OV, v diskuzi bylo dohodnuto, že právní kroky vedoucí k privatizaci budou zahájeny poté, co budou opraveny všechny společné části domu představenstvo informovala o dalším postupu spojeným s výběrem dodavatele rekonstrukce výtahu, bylo dohodnuto, že nabídky těchto zájemců (Vertium komp, Konekta Výtahu, s.r.o, ThyssenKrupp) budou vyvěšena na nástěnce družstva a hlasováním bude rozhodnuto o dodavateli. Návrh na hlasování o odměnách pro odstoupivší představenstvo bylo odloženo. Stav účtu BD ke dni konání schůze: 545 100,-Kč Byl odsouhlasen pronájem bytů č. 3 a bytu č. 6

02/2011
proběhla členská schůze, informace o vypracování nového Domovního řádu Projednána a odsouhlasena jednorázová odměna za zimní úklid sněhu Informace představenstva o investici do nutné rekonstrukce výtahu, z důvodu vyčerpání možností spolufinancování z fondů, odhlasováno financování z prostředků družstva, věcná a cenová nabídka případných dodavatelů bude předložena, předložen návrh na rekonstrukci stávajícího osvětlení na chodbě a zajištění dodavatele v souvislosti se záměrem provést sanaci, vymalování a zajištění nového osvětlení sklepů byly členové vyzvání k označení všech sklep. Odsouhlasen pronájem bytu č.11

11/2010
proběhla členská schůze, stávající předsedkyně BD pí.M.Hanáková a 1.místopředsedkyně pí.M.Kostrhonová rezignovaly na svoje funkce vzhledem k pracovnímu zatížení, proběhly nové volby do představenstva a byli zvoleni tito zástupci: předseda: Ing.J.Dvořák, 1. místopředsedkyně pí.N.Parmová, 2. místopředsedkyně: pí.M.Fischerová. Členská schůze byla seznámena s celkovými náklady na výměnu stupaček a pořízení centrálního ohřevu teplé vody a v následném hlasování byly tyto náklady odsouhlaseny. V diskuzi bylo navrženo řešení reklamací a stížnosti na topení a ohřev teplé vody, a to reklamací u společnosti. 3COMP.

07/2010
proběhla členská schůze, byly zde projednány námitky uživatelů bytů č. 19 a 23 o způsobu připojení koupelen v rámci rekonstrukce do prostoru světlíků. Hlasováním bylo rozhodnuto že připojení stupaček a jejich vedení ve světlíku včetně vodoměrů bude provedeno v režii a na náklady spol.3COMP, jejichž chybou k uvedenému sporu došlo. Vedení BD podalo informaci o zpětné montáži měření tepla v koupelnách ještě před začátkem topné sezony 2010/2011.

04/2010
dne 20.4. předáno staveniště spol. 3COMP, 29.4. 2011 započaty bourací práce

03/2010
proběhla členská schůze, byl přednesen návrh na možnosti zajištění centrálního rozvodu digitální TV v několika variantách včetně cenové nabídky, hlasováním bylo rozhodnuto že příjem digitální TV bude řešen individuálně na náklady jednotlivých členů BD. Výsledkem diskuze o alternativách rozvodu teplé vody do koupelen a kuchyní byla odsouhlasena alternativa centrálního rozvodu teplé vod do koupelen o stávající velikosti, včetně měření, odsouhlasena byla alternativa centrálního rozvodu teplé vody i do kuchyní za předpokladu že toto vedení bude umístěno do prostoru stávajících stupaček a bez nutnosti změny dispozice stávajících kuchyní. Za 2. místopředsedu BD p.I.Pelku, který se odstěhoval, byl zvolen do této funkce Ing.J.Dvořák. byl udělen souhlas s pronájmem bytu č. 6. Na zhotovitele výměny stupaček ZTI byla hlasováním vybrána společnost 3COMP.Současně bylo odhlasováno zadání vypracování projektu na rozšíření bytů do prostoru světlíků u spol.3COMP. 07/2009 proběhla členská schůze na které byli členové BD informování o převodu bytů č.5 a č.11 a udělen souhlas s pronájmem bytu č.3. Schválena jednorázová dotace: 1000,-Kč na zřízení dětského pískoviště na zahradě. Diskuze o navrhovaných 3 variantách rozšíření bytů do prostoru světlíků. Odhlasována varianta č.3- rozšíření koupelen do prostor stávajících světlíků včetně nových instalací vody a odpadů. 09/2009 -proběhla členská schůze, diskuze o způsobu rozvodu teplé vody do koupelen a kuchyní. Hlasováním byl odsouhlasen centrální rozvod teplé vody do koupelen a kuchyní z centrálního zásobníku, který bude umístěn v kotelně.

05/2009
proběhla členská schůze družstva na které se byli členové seznámení s hospodařením BD. Hlasováním bylo hospodaření za rok 2008 schváleno. Byla navržena a odsouhlasena odměna 03 a 04/2009 - úprava a nové osázení zahrady 05/2009 05/2009 představenstvu družstva ve výši: 50 000,-Kč.

07 a 08/2008
proběhla výměna oken, balkonových a vchodových dveří, instalace nového zvonkového tabla

06/2008
byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Svět oken s.r.o., která provede výměnu oken, balkonových a vchodových dveří

05/2008
proběhla členská schůze družstva na které se projednávaly žádosti o podnájem bytů, plánované opravy a údržba domu, jsou připravovány k podpisu nájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorám, dojednávají se podmínky nových smluv s provozovatelem tepelného zdroje, firmou na odečet měřičů topení, údržbou výtahu a sjednává se pojištění domu

05/2008
reakce na stížnost manželů Mikuláškových ve věci jabloní na zahradě

04/2008
pokyny k platbám novému správci (zálohy na služby a platby do fondu oprav) naleznete zde

29.4.2008
proběhlo fyzické a protokolární předání domu od firmy AGER s.r.o. Přílohou předávacího protokolu byl soupis závad domu.

04/2008
MMB byl oznámen záměr provedení oprav domu a čerpání dotace v maximální výši

04/2008
vypovězen nájemník garáže (není členem družstva)

04/2008
proběhla členská schůze bytového družstva

04/2008
předání domu stanoveno ÚMČ-BS ke dni 1.5.2008

03/2008
podán návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, ke dni 13.3.2008 se bytové družstvo Stojanova 6, družstvo stalo vlastníkem objektu

02/2008
podpis kupní smlouvy ze strany primátora Statutárního města Brna

02/2008
provedena instalace nových kotlů

02/2008
žádost o odstranění havarijního stavu kotelny

12/2007
MMB schválil žádost o prodloužení termínu k zaplacení kupní ceny

12/2007
úhrada nesplacené části pořizovací ceny měřidel a termoventilů

11/2007
nájemníci byli vyzváni ke složení členských podílů na účet družstva

11/2007
podpis návrhu kupní smlouvy ze strany předsednictva družstva

07/2007
přijetí nabídky k odkoupení nemovitosti ve lhůtě sděleno MMB

07/2007
Bytové družstvo Stojanova 6, družstvo zapsáno do OR

06/2007
požádáno ÚMČ-BS o vydání souhlasu s umístěním sídla družstva v bytě

06/2007
proběhla ustavující schůze bytového družstva Stojanova 6, družstvo

05/2007
zaměření bytů a nebytových prostor

04/2007
neoficiální schůzka nájemníků ve věci odkoupení domu a nakládání s garážemi a nebytovými prostory

03/2007
MMB oznámilo nabídku k odkoupení domu

02/2007
ZMB schválilo záměr prodeje domu

11/2006
jménem nájemníků domu podána na MMB žádost o prodej nemovitosti

Responsive image